torsdag, juni 09, 2011

Oljetoppen i Linköping

Vid förra fullmäktige svarade jag på en interpellation ställd av Pål Frenger, Mp. Den gällde oljetoppen och vår motståndskraft inför detta. Så här löd frågorna och svaret.1. Har kommunen inventerat vilka risker som oljetoppen innebär för linköping, särskilt med avseende på matförsörjning, persontransporter och det lokala näringslivets fortlevnadSvar: Det korta svaret är nej, ingen lokal inventering har gjorts. Och jag ska försöka förklara varför. Att inventera vad en plötslig prischock på oljepriset skulle utgöra för matförsörjningen, persontransporterna eller det lokala näringslivets fortlevnad i just Linköping är en omöjlighet. Däremot vet vi att det på en nationell, och ännu hellre en global nivå skulle medföra stora bekymmer. Höjda oljepriser har redan idag stora effekter på livsmedelsproduktionen världen över och det är svårt att tro att Linköping skulle utgöra ett undantag. Vi ser även att drivmedelspriserna ständigt ökar och dessa ser i stort sett likadana ut vart än vi befinner oss i Sverige. Självklart får kraftigt höjda drivmedelspriser effekter när det gäller persontransporterna.

Jag är övertygad om att oljetoppen utgör en fara för många länders fortsatta tillväxt. Sverige, och Linköping, utgör inget undantag. Det behöver vi ingen inventering till att veta.

2. Gör kommunen idag tillräckligt mycket för att öka motståndskraften i samhället mot störningar och nedgångar i oljetillförseln?

Svar: Oljetoppen, som innebär en minskad oljeproduktion i världen, kommer att leda till ytterligare ökade oljepriser och kommer än mer att påverka den globala ekonomin då oljan idag står för 35 % av världens totala energiproduktion. Oavsett när oljetoppen inträffar är det viktigt att redan nu minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi har därför under lång tid arbetat målinriktat för att minska oljeberoendet. Det har också gett resultat.

Totalt har bruttotillförseln av fossila bränslen minskat med 20 procent mellan 1990 och 2008 (SCB). Under samma period har folkmängden ökat med 16 procent.

De åtgärder som främst bidragit till det minskade oljeberoendet i Linköping är den kraftfulla utbyggnaden av fjärrvärmen som skett i Linköping. Ca 90 procent av hushållen i tätorten är anslutna till fjärrvärmenätet. Av Tekniska Verkens totala energiproduktion (el-, värme-, kyl- och biogasproduktion) var ca 70 procent förnybar 2009.

Linköping är samtidigt en av de mest framstående biogaskommunerna i världen. 6 procent av den totala fordonsbränsleanvändningen i kommunens utgörs av biogas. I höst är avsikten att kommunfullmäktige också ska fatta beslut angående utsortering av matavfall från hushållsavfallet. Det kommer att medföra att ännu mer biogas till fordonsbränsle kan produceras i kommunen.

En av de viktigaste åtgärderna som vi endast har påbörjat är att bygga staden klimatsmart, det vill säga huvudinriktningen i den nyligen antagna översiktsplanen med tillhörande trafikstrategi.

Till allt detta ska läggas Alliansens högt ställda målsättning om att Linköping ska vara koldioxidneutralt till 2025. Det är en av de absolut tuffaste målsättningarna när det gäller att slå sig fri från oljeberoendet.

Svaret på frågan om Linköpings kommun gör tillräckligt för att öka motståndskraften i samhället mot störningar och nedgångar i oljetillförseln kan därför inte besvaras med annat än ja.

Inga kommentarer: